Regler for påmelding

Lysebotn – Bryne og Sirdal - Bryne 14. august 2021

Artikkel 1: INTRODUKSJON


Lysebotn – Bryne og Sirdal – Bryne er amatørsykkelritt som arrangeres 14. august 2021, heretter

benevnt rittet.

Rittet er organisert av Tour des Fjords AS og Bryne Cykleklubb, heretter benevnt arrangør.

Reglene og forskriftene som er beskrevet her skal regulere hele rittet og skal være styrende for

forholdet mellom deltaker og arrangør. Det er hver enkelt deltakers plikt å være kjent med og

følge disse gjennom hele rittet.

Artikkel 2: ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltakeren erkjenner at rittet krever et minimum fysisk kapasitetsnivå og at han/hun må være

medisinsk egnet til å delta. Ved å akseptere registreringslinjene tar deltakeren det fulle og hele

ansvar i tilfelle egen ulykke som oppstår under utreise til, eller retur fra rittet, eller under selve

rittet. Hver deltaker tar også ansvar for risikoen ved hendelser knyttet til, inkludert, men ikke

begrenset til, ulykker med andre deltakere, dårlig vær og veitrafikkforhold.

Sykkelsport, sykkeltur og sykkelritt er aktiviteter som i sin natur innebærer en viss risiko og

åpenbart eksponerer hver deltaker for en rekke risikofaktorer, spesielt, men ikke begrenset til,

personskade og eller mekanisk skade på sykkelutstyr. Ved påmelding til rittet, anerkjenner og

aksepterer hver deltaker ovennevnte forutsetninger, og videre aksepterer følgende betingelser,

nemlig at:

• Hver deltaker skal være ansvarlig for å skaffe seg egen forsikringsdekning.

• Hver deltaker fullstendig fraskriver organisasjonen for ethvert ansvar med hensyn til tap

eller skade på personlig eiendom uavhengig av omstendighetene. Organisasjonen har

gjort sitt ytterste for å (a) gjøre arrangementet så trygt som mulig for hver enkelt deltaker,

og (b) har adressert, og eller redusert, og eller eliminert, eller forsøkt å eliminere så mye

risiko som det er mulig å forvente, men at en er likevel ikke i stand til å kontrollere eller

forutse alle hendelser, og dette er akseptert av alle deltakere.

• Det kan i ytterste konsekvens bli nødvendig å kansellere rittet, eller gjøre endringer i

løyper og traseer, for eksempel på grunn av ekstreme værforhold eller force majeure.

Artikkel 3: KRAV FOR DELTAGELSE

Rittet er åpent for alle syklister, aktive- og ikke aktive ryttere (17 år eller eldre i

arrangementsåret) fra alle land.

I henhold til NCF sitt «Reglement for turritt landevei», er deltakelse i rittene betinget av at

deltaker innehar en helårs «konkurranselisens» utstedt av et UCI-sanksjonert nasjonalt forbund.

Ryttere som ikke har helårslisens, kan løse en endagslisens utstedt av det norske sykkelforbundet

via arrangøren.

Artikkel 4: REGISTRERING

Påmelding til arrangementet kan kun gjøres på online registreringsløsning:

www.tourdesfjordsexperience.no.


Deltakeravgift for påmelding til rittet 2021 er:

• Første 50 påmeldinger – 649 NOK

• Standard påmeldingsavgift – 949 NOK


Startavgiften for 2021 inkluderer en rekke goder tilgjengelig for alle deltakere:

• En detaljert løypeguide for rittet.

• Løypevakter langs løypa.

• Mobile vakter på MC.

• Sikkerhetskjøretøy for eskortering av feltet (inkludert «kostebil» etter siste rytter).

• Et medisinsk team tilgjengelig under rittet og ved mål.

• Personlig startnummer for montering på sykkel.

• Matstasjoner med ferske matvarer og energitilskudd (fast, flytende, energiprodukter)

under hver etappe.

• Resultatservice.

• Live timingsystem.

• Profesjonelle fotografer.


Hva er ikke inkludert i startavgiften:

• Kostnad for transport til startsted og fra målsted (selges separat).

• Overnatting og frokoster (selges separat).

• Personskadeforsikring (sterkt anbefalt).

• Skadeforsikring (sterkt anbefalt).

• Personlig reiseforsikring (sterkt anbefalt).

• Og alt annet som ikke er omtalt i «Hva er inkludert i registreringen din».

Artikkel 5: KANSELLERING & OVERFØRINGSBETINGELSER

Påmelding er bindene og ikke refunderbar. Det vil heller ikke være mulig å selge plassen sin

videre.

Artikkel 6: HENTING AV STARTNUMMER

Startnummerpakke kan avhentes torsdag 12. august 2021. Eller før start på lørdag 14.august. Vi

anbefaler alle å hente på torsdagen for å unngå kø før start.

Dersom betingelser for deltakelse (artikkel 3) ikke er oppfylt, vil arrangøren ha full rett til å nekte

deltakelse.

Artikkel 7: UTSTYR

For å delta i rittene må du ha en standard landeveissykkel og godkjent hjelm. Utstyrsregler fra

NCF er gjeldende.

Artikkel 8: KLASSEINNDELING

Rangeringen vil deles opp i Lysebotn – Bryne og Sirdal – Bryne. Begge med egne klasser for

kvinner & menn.

Artikkel 9: SIKKERHET UNDER RITTET

Løypa vil ikke være stengt for annen trafikk og alle deltakerne må følge trafikkreglene under hele

rittet. Enkelte kryss vil være sikret med stasjonære vakter som dirigerer annen trafikk for å gi

rytterne forkjørsrett, men rytterne må til alle tider opptre med aktsomhet.

I tillegg til lederbiler (front og etter feltet) vil ryttere sikres av mobile vakter spesialisert på

kjøring i sykkelritt.


Alle ryttere må til enhver tid følge trafikkreglene:

• Å sykle på høyre side av veien til enhver tid.

• Å respektere veiskiltene som er plassert ut av organisasjonen.

• Å respektere trafikklys og trafikkskilt på steder som ikke er regulert med

motorsykkelvakt eller med løypevakt.

• Å respektere alle andre trafikanter og brukere av vegen som ikke er involvert i løpet.

Alle ryttere har plikt til å bære startnummeret synlig på ryggen og sykkelnummeret på forsiden av

styret til enhver tid under rittet. Ryggnummer og sykkelnummer må ikke modifiseres, brettes,

klippes eller på annen måte reduseres i størrelse. Brudd på dette kan føre til diskvalifikasjon.

Det er strengt forbudt å benytte øreplugger/headset under rittet.

Artikkel 10: MEDISINSK ASSISTANSE

Medisinsk beredskap under rittene vil bestå av beredskap fra Norsk Folkehjelp / Røde kors eller

lignende.

Artikkel 11: ANTIDOPING

Deltakerne forplikter seg uten forbehold til å respektere forbud mot doping og bestemmelsene om

anti-dopingkontroll, slik de følger av gjeldende lover og forskrifter. Antidoping kontroller kan

utføres når som helst og uten forhåndsvarsel fra autoriserte kontrollorganer.

Artikkel 12: BRYTE RITTET

Avbryte rittet: Om deltakeren bestemmer seg for å bryte deltakelsen vil han/hun selv være

ansvarlig for hjemreise, inkludert ansvar for egen bagasje, sykkel og utstyr som befinner seg ved

målområdet. Deltakeren vil bli oppført med DNF (did not finish) på resultatlisten.

Artikkel 13: TIDTAKING

Tidtaking under rittene gjøres ved hjelp av et elektronisk tidtakingssystem.

Alle deltakerne vil motta en chip som skal plasseres på forgaffel, høyre side, gjennom hele rittet.

Denne chipen blir brukt til å registrere passering på ulike punkter i løypetraseen og til å registrere

tiden for deltakeren.

En gruppestarttid vil bli gitt til hele feltet basert på tiden til første rytter som passerer den

offisielle startlinjen.

Utenom gruppestarttid ved den offisielle startlinjen, vil gjeldende tid være den som er gitt

nøyaktig av chipen ved kryssing av mållinjen.

En deltaker som ikke har fullført hele rittet, får ikke en rangering i mål.

Av hensyn til rittets sikkerhet vil deler av rittet (kun Lysebotn – Bryne) være nøytralisert. Mer

informasjon om dette finnes på rittets hjemmeside.

Deltaker er selv ansvarlig for å levere inn chip etter arrangementet. Blir ikke chip levert inn vil

det påløpe deltaker en kostnad på 750 ,-

Artikkel 14: TIDSLIMIT

Ryttere må fullføre rittet innen den angitte cut-off tiden for å få et offisielt resultat. Cut-offtid vil

bli presentert på hjemmesiden til rittet.

Hvis en rytter ikke klarer cut-offtiden, vil han eller hun bli trukket fra rittet og kan følge

kostebilen til mål.

Hvis medisinsk personale anser rytteren for å være uskikket til å fortsette rittet, er rytteren, ved å

akseptere disse betingelsene, forpliktet til å avbryte rittet og sette seg i kostebilen.

Artikkel 15: PERSONLIG ASSISTANSE

Deltakerne må ikke assisteres eller motta mat eller drikkeforsyninger utenfor matstasjoner som er

etablert av arrangøren.

Biler som følger rittet, har ikke tillatelse til på noen måte å hjelpe rytterne mellom to

matstasjoner.

Artikkel 16: ENDRINGER AV LØYPE

Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å endre løypen og / eller plassering av

matstasjoner og / eller dagens cut-offtid. Ved dårlig vær og for å sikre sikkerheten til deltakerne

forbeholder arrangøren seg retten til å utsette starttidspunkt, stoppe det pågående rittet, eller

avbryte rittet.

Artikkel 17: SPORTSSTRAFF

RESPEKT FOR NATUREN

Det er totalforbud mot forsøpling under rittet.

Ryttere skal ta vare på avfallet sitt og kaste dette i rittets søppeldunker ved mål eller ved

matstasjoner.

Ved brudd på denne regelen kan følgende straffer ilegges:

– Diskvalifikasjon fra rittet.

Det er nulltoleranse på dette.


STARTLINE / MÅLLINJE

Alle ryttere, uten unntak, er pålagt å krysse den offisielle startlinjen og offisielle målstreken (dette

kan avvike fra hvor tidtaking starter/slutter).

Brudd på denne regelen kan medføre følgende straff:

– Tidsstraff på 15 minutter lagt til resultatet for etappen.


EKSTERN SUPPORT

Det er totalforbud for ryttere å motta mat eller drikke under etappene, utenfor de offisielle

matstasjonene som kontrolleres av arrangøren. Plassering av matstasjoner er oppgitt i

løypebeskrivelsen. Rittlederen kan endre disse forutsetningene under en etappe når det er

nødvendig på grunn av værforhold eller andre eksepsjonelle omstendigheter.

Rytterne kan bruke de produktene som tilbys av organisasjonen, eller kan bruke sitt eget

supportteam for å gi dem næring. Brudd på denne regelen kan medføre følgende straff:

– Tidsstraff på 30 minutter lagt til resultatet.

– Ved andregangstilfelle vil rytteren bli ekskludert fra rittet

Ryttere med supportkjøretøy som ikke respekterer sikkerhetsregler eller instruksjoner fra

rittledelsen kan ilegges tidsstraff eller utestenging fra rittet avhengig av overtredelsen.

Tidsstraff på 15 minutter legges til resultatet ved bruk av øretelefoner.

Artikkel 18: FORSIKRING

Skade på personlige eiendeler: Organisasjonen fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på

noen av deltakerens personlige eiendeler. Arrangøren dekker ikke tap eller skade som deltakere

lider på grunn av tapte eller skadde personlige eiendeler, inkludert sykkelen og tilhørende utstyr.

For å beskytte seg mot kostnader og skader knyttet til tyveri eller skade på sykkel eller tilhørende

utstyr, er alle deltakere ansvarlige for å skaffe seg egen forsikring.

Organisasjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulykker enten rytteren er årsak eller

offer. Slike ulykker og konsekvensene av disse må dekkes av rytterens forsikring. Arrangøren vil

ikke akseptere noe ansvar for gjeld, kostnader som rytteren pådrar seg, reparasjon og

skadekostnader for sykler, eller tap av annet materiale som eies av rytteren. Deltakeren fraskriver

arrangøren ethvert ansvar for tap eller skade på personlig eiendom uavhengig av

omstendighetene.

Artikkel 19: PERSONOPPLYSNINGER

Ved påmelding og deltakelse i rittet, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og

resultatlister som gjøres tilgjengelig på nettet. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database,

i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Opplysningene vil bli lagret på både

arrangørens nettside og på nettstedet www.turritt.com. Påmelding innebærer også samtykke til at

eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og sosiale medier etter arrangementet.

Bildene vil også bli lagret til for å kunne brukes til senere bruk. Blant annet i reklamefoldere,

aviser og lignende.

Artikkel 20: KOMMUNIKASJON FRA ARRANGØREN

Deltakeren godtar å motta nyhetsbrev og annen kommunikasjon fra arrangøren knyttet til

arrangementet.

Artikkel 21: AKSEPT AV REGLER

Ved å delta i Lysebotn – Bryne eller Sirdal – Bryne 2021, aksepterer deltakeren å ha lest og

akseptert disse reglene eksplisitt og uten forbehold.